Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

V/v công khai lần 01 danh sách hành nghề kế toán năm 2015

Tiêu đề V/v công khai lần 01 danh sách hành nghề kế toán năm 2015 Ngày đăng 2014-12-30
Tác giả Admin Lượt xem 892

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Số 562/HKT – QLHN                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  V/v công khai lần 01 danh sách                                                                             
Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

   hành nghề kế toán năm 2015         

                           Kính
gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

                                                                     – Sở Kế hoạch và đầu tư
các tỉnh, thành phố;

                        – Cục Thuế các
tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điều 55 của Luật Kế toán ngày 17/06/2013, Khoản 1, 2 Điều 46 Nghị định
số
129/2004/NĐ – CP ngày 31/5/2004
của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh
doanh.
Điểm 1, Điều 1 Quyết định số
47/2005/QĐ
– BTC
, ngày 14/7/2005
của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về
việc chuyển giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam việc quản
lý hành nghề kế toán. Điểm 4,6 Mục 1, Thông tư số
72/2007/TT – BTC ngày 27/6/2007

của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Theo
những quy định trên những doanh nghiệp kế toán có ít nhất 2 người ( hoặc cá
nhân hành nghề kế toán) có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán
viên do Bộ Tài chính cấp, có giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng
ký hành nghề Kế toán và được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận
và thông báo công khai mới đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán. Ng
ười không
có tên trong danh
sách đăng ký hành nghề kế toán được VAA xác nhận và thông báo
công khai thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm sổ kế toán),
không được ký vào báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính) và

không được ký báo cáo kết quả các dịch vụ kế toán khác.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thông báo công khai lần
01 Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hành nghề k
ế toán và được VAA
xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán năm 2014 và danh sách cá nhân
báo giảm sau khi đã đăng ký hành nghề năm 2014 (danh sách kèm theo).

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đề nghị Qúy cơ quan hướng
dẫn các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các quy định trên và không chấp nhận báo
cáo tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị do các cá nhân, doanh nghiệp không
có tên trong danh sách thông báo công khai nói trên ký.

Nơi
nhận:                                                                                                            TM BCH Trung ương


Như trên
                                                                          Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Các cty có tên trong danh sách                                                                                     Chủ
tich

Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT,TC                                                                                      (Đã
ký)

Thuế,
UBCKNN, Cục TCDN, Vụ

HCS
Trang web của
BTC, VAA;
                                                                                  PGS.TS Đặng Văn Thanh
Tạp chí Kế toán
(để đăng tin)
Hội Kiêm toán
viên hành nghề
Hội Kế toán TP Hồ
Chí Minh
Chi hội Kế toán
hành nghề VN
Lưu: VT, QLHN

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *