Nghiên cứu trao đổi

Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Tiêu đề Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC Ngày đăng 2020-02-10
Tác giả Admin Lượt xem 1286

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về
hướng dẫn Chế độ kế ngân sách và tài chính xã. Thông tư này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01/01/2020. Bài viết phân tích một số điểm khác biệt giữa
Chế độ kế toán mới này với Chế độ kế toán trước đây đã được ban hành theo
Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và Thông tư 146/2011/TTBTC ngày 20/10/2011 có hiệu lực thực hiện từ đầu năm 2006. Bài viết cung
cấp những thông tin hữu ích liên quan đến sự thay đổi trong văn bản mới này.
Abtract:
The Ministry of Finance has just issued Circular No. 70/2019/TT-BTC dated
October 3, 2019 on guidelines for the regime of commune budget and finance.
This circular takes effect on January 1,2020. The content of this article analy
zes some differences between this new accounting regime and the previous
accounting regime which was issued under the decision No. 94/2005/QD-BTC
dated 12/12/2005 and the circular 146/2011/TT-BTC effective 20/10/2011 effective from the beginning of 2006. Through the article, it helps readers with
useful information related to the change in this new document..
Từ khóa: Thông tư 70/2019/TT-BTC, chế độ kế toán, ngân sách và tài chính

Key words: Circular No. 70/2019 / TT-BTC, Accounting regime, budget and
commune finance

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 PGS.TS. Lê Đức Toàn* – TS. Phan Thanh Hải*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

File đính kèm

Ve-CDKT-NSTC-xa-TT70.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *