Nghiên cứu trao đổi

Xây dựng thẻ điểm cân bằng bền vững tại các doanh nghiệp khai khoáng Bình Định

Tiêu đề Xây dựng thẻ điểm cân bằng bền vững tại các doanh nghiệp khai khoáng Bình Định Ngày đăng 2020-01-08
Tác giả Admin Lượt xem 2198

Thẻ điểm cân bằng bền vững là công cụ quản lý chiến lược bền vững, thực
hiện trách nhiệm môi trường, xã hội của doanh nghiệp. Thẻ điểm cân bằng
cung cấp khuôn khổ tích hợp các khía cạnh kinh tế, môi trường, xã hội thành
một hệ thống quản lý duy nhấtmang lại thành công cho doanh nghiệp.
Khai khoáng là ngành công nghiệp nhạy cảm với môi trường theo quyết
định số 04/2012/QĐ-BTNMT. Vì vậy, sử dụng thẻ điểm cân bằng bền vững
vào quản trị chiến lược bền vững trong các doanh nghiệp khai khoáng là hết
sức cần thiết. Điều này giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu các bên liên
quan và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Sử dụng
phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả xây dựng thể điểm cân bằng bền
vững cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình
Định.
Từ khoá: Phát triển bền vững, thẻ điểm cân bằng bền vững, thông tin môi
trường
Abstract
Sustainability balanced scorecard is a tool for managing sustainable strategies, implementing businesses’ social and environmental
responsibilities.Sustainability balanced scorecard provides framework for
integrating economic, environmental and social aspects into a management
system that brings success to the business. Mining is an environmental sensitivity industry under the Decision No. 04/2012/QD-BTNMT. Therefore,
using sustainabilitybalanced scorecard into sustainable strategic management in mining enterprises is essential. This helps firms meet the needs of
stakeholders and improve their competitive advantage in the context of integration. Using qualitative research methods, author built sustainability balanced scorecard for mining enterprises in Binh Dinh province.
Keywords: Environmental information, sustainable development, sustainability balanced scorecard.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của Nguyễn Thị Kim Tuyến*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *