Nghiên cứu trao đổi

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Tiêu đề Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long Ngày đăng 2019-12-06
Tác giả Admin Lượt xem 3829

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp định lượng thông qua việc
khảo sát và phân tích 209 mẫu với đối tượng khảo sát là ban lãnh đạo và
các nhân viên đang làm việc trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long. Kết quả phân tích chỉ ra rằng cả 5 nhân tố của kiểm soát
nội bộ là môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thông,
hoạt động kiểm soát và giám sát đều có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả
của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: kiểm soát nội bộ, tính hữu hiệu, hoạt động kinh doanh và ngân
hàng thương mại

Abstract

The objective of the study is to identify internal control factors affecting the
effectiveness of business activities at commercial banks in Vinh Long
Province. The main research method is quantitative method through surveying
and analyzing 209 samples with the survey subjects as the leader board
and employees working in commercial banks in Vinh Long province. The
analysis results show that all five factors of internal control such as control
environment, risk assessment, information and communication, monitoring
and control activities, which have a positive effect on effectiveness of business
operations at commercial banks.
Keywords: internal control, effectiveness, business activities and commercial
banks

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Ths. Trần Thị Anh Hồng.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *