Nghiên cứu trao đổi

Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất

Tiêu đề Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất Ngày đăng 2020-02-21
Tác giả Admin Lượt xem 1421

Bài báo trình bày việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức
độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất ở các doanh
nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên địa
bàn Đà Nẵng. Tác giả sử dụng chỉ số đo lường mức độ công bố
thông tin kế toán trong báo cáo tài chính hợp nhất của 50 doanh
nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Kết quả
cho thấy, mức độ công bố thông tintrong báo cáo tài chính hợp nhất
ở mức khá; và có 5 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông
tin kế toán là quy mô thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội
đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc, kiểm toán độc lập, quy mô
doanh nghiệp và tỷ lệ sinh lời. Tuy nhiên, có 4 nhân tố không ảnh
hưởng đến mức độ công bố thông tin là sở hữu của cổ đông nước
ngoài, sở hữu của cổ đông nhà nước, đòn bẩy tài chính và số công
ty con.
Từ khóa: Công bố thông tin, công ty mẹ – công ty con, báo cáo tài
chính hợp nhất
Abstract
This paper presents the study of the factors affecting the level of information disclosure in the consolidated financial statements of enterprises operating under the parent company-subsidiary model in
Danang. The author uses the measurementindex of financial information levels from consolidated financial statements of 50 firmsdoing business under this model. The results showed that the level of
financial information disclosure in consolidated financial statements
were medium; and there were five factors affecting financial information disclosure including: the number persons in Management
Board, Chair of Management Board cum Gen- eral Director, independent audit, firm size and rate of return. However, four factors
were found to have no effect on financial information disclosure, including ownership from international stockholders, ownership from
state stockholders, financial leverage and the number of subsidiaries.
Keywords: Financial information disclosure, parent company – subsidiary companies, consolidated financial statements

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 12/2019 Nguyễn Văn Liêm*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *