Nghiên cứu trao đổi

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Tiêu đề Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam Ngày đăng 2020-02-21
Tác giả Admin Lượt xem 883

Bài viết này phân tích tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng
kinh tế Việt Nam, nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu của 63 tỉnh, thành
phố tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2000- 2017 với 1.034 quan sát,
áp dụng mô hình hồi quy bằng phương pháp ước lượng FEM và phương
pháp GLS đối với biến phụ thuộc tăng trưởng kinh tế. Các biến độc lập
lần lượt là vốn đầu tư và lực lượng lao động.
Kết quả nghiên cứu cho rằng, đầu tư khu vực công bằng ngân sách nhà
nước (GISB), đầu tư từ khu vực tư trong nước (PI), đầu tư trực tiếp từ
nước ngoài (FDI), lực lượng lao động (L) có tác động tích cực đối với
tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, giai đoạn 2000 – 2017. Bên cạnh đó,
vốn đầu tư khu vực công bằng vốn vay (GIL) chưa xác định được mối
quan hệ đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.
Từ khóa: Đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp của nước ngoài,
lực lượng lao động, tăng trưởng kinh tế.
Abtract
This paper is aimed to analyzethe impact of public investment on Vietnam’s economic growth, using a dataset of 63 provinces, cities in Vietnam from 2000 to 2017 with 1034 observations. Applying FEM
estimation model, GLS estimation method for the dependent variable is
economic growth, and the independent variables are investment capital
and labor force. The results of the study suggest that realized investment capital under the State budget (GISB), private investment (PI),
foreign direct investment (FDI), labor force (L) have a positive impact
on economic growth in Vietnam from 2000 to 2017. In addition, the
borrowing for public investment (GIL) has not yet determined the relationship to economic growth in Vietnam.
Keywords: Public investment, private investment, foreign direct investment, labor force, economic growth.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 12/2019 PGS.TS Phan Đình Khôi* – Ths. Trần Phú Lộc Thành**

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *