Nghiên cứu trao đổi

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG IFRS CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM

Tiêu đề CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG IFRS CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM Ngày đăng 2021-03-22
Tác giả Admin Lượt xem 306

Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả căn cứ vào các lý thuyết nền gồm: lý thuyết hành vi có kế hoạch, lý thuyết thể chế xã hội học hiện đại, lý thuyết đại diện và kế thừa các nghiên cứu trước. Để đề xuất mô hình các nhân tố tác động đến khả năng áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế, nhân tố ảnh hưởng, áp dụng, doanh nghiệp niêm yết, thị trường chứng khoán Việt Nam
Abbtract:
In the research scope of this article, the authors based the background theories include theory of planned behavior, new institutional sociology theory, agency theory and previous studies to propose the model of factors affecting IFRS adoption of listed companies in Vietnam.
Keywords: IFRS, influencing factors, adoption, listed company, Vietnam Stock Market.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *