Nghiên cứu trao đổi

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tiêu đề Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Ngày đăng 2020-06-05
Tác giả Admin Lượt xem 1135

Nghiên cứu này hướng đến việc đo lường chất lượng thông tin báo
cáo tài chính theo quan điểm của Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài
chính (FASB) & Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) trong
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các SME
tại Việt Nam hiện nay ở mức độ chấp nhận được, với số điểm là
3,49/5.
Từ khoá: chất lượng thông tin báo cáo tài chính, thích đáng, trình
bày trung thực, các thuộc tính gia tăng chất lượng thông tin.
Abstract
This research aims to build, complete the measurement scale and
assess the quality of financial reporting based on qualitative characteristics defined by FASB & IASB 2010 in Small and medium-sized
enterprises in Vietnam.
The findings show that financial reporting quality in Small and
medium-sized enterprises in Vietnam is considered acceptable with
average point being 3.49/5.
Keywords: Financial reporting quality, Relevance, Faithful representation, Enhancing qualitative characteristics.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của TS. Phạm Quốc Thuần
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *