Nghiên cứu trao đổi

CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tiêu đề CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngày đăng 2020-10-05
Tác giả Admin Lượt xem 230

Đội ngũ trí thức là nguồn lực quan
trọng và đặc biệt quan trọng trong
cuộc cách mạng khoa học – kỹ
thuật, trong sự nghệp công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước, đặc
biệt là trong Cuộc Cách mạng
Công nghiệp 4.0, cách mạng công
nghệ số, tạo nên sức mạnh của
quốc gia trong việc hoạch định và
triển khai chiến lược phát triển đất
nước. Vấn đề đặt ra là, để phát huy
vai trò, tăng cường sự đóng góp
của trí thức khoa học công nghệ,
cần có những chính sách, giải
pháp đầu tư và huy động nguồn
lực tài chính để xây dựng và phát
triển đội ngũ trí thức Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách tài chính, trí
thức, huy động nguồn lực, Đặng
Văn Thanh.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020 của  PGS.TS Đặng Văn Thanh* – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *