Nghiên cứu trao đổi

VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY

Tiêu đề VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY Ngày đăng 2020-09-17
Tác giả Admin Lượt xem 262

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã làm thay đổi mọi mặt của đời
sống kinh tế – xã hội, từ thói quen sinh hoạt tới cách tư duy, phương thức
hoạt động sản xuất – kinh doanh. Cuộc cách mạng về công nghệ đang
giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, nhưng cũng gia tăng
áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhấn mạnh
vào nội dung vai trò của kế toán quản trị thay đổi trong nền kinh tế hiện
nay, nội dung tập trung vào mục đích, chức năng và vai trò của công
nghệ thông tin tác động đến kế toán quản trị.
Từ khóa: Kế toán quản trị, thay đổi, toàn cầu, công nghệ thông tin, kế
toán quản lý
Abstract
The 21st century has proved the appearance of information technology affecting the economy and that is also the competitive advantage of enterprises. Therefore, this era requires professionals with the right balance of skills, technology and knowledge breadth to be compatible with the on-going transformation. This study emphasizes the role of management accounting will change in today’s economy. The content changes focusing on the purpose, function and role of information technology affecting management accounting. The content of the article gives us a proper understanding of the role of management accounting working in domestic and global businesses. 
Key words: management accounting, change, global, information technology.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 202, Tháng 7/2020 của  Trần Thị Phương Thảo* –  * Khoa Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU).

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *