Nghiên cứu trao đổi

CHỨC NĂNG TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Tiêu đề CHỨC NĂNG TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ngày đăng 2020-07-29
Tác giả Admin Lượt xem 254

Để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực có sẵn, bộ phận kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập và gia tăng giá trị bổ sung cho tổ chức, bằng cách mở rộng số lượng cuộc kiểm toán thực hiện chức năng tư vấn chuyên sâu. Giá trị đầy đủ của bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ được tổ chức công nhận, khi bộ phận kiểm toán nội bộ phân bổ nhiều nguồn lực hơn để thực hiện các chức năng tư vấn. Tuy nhiên, hiện nay chức năng tư vấn của hoạt động kiểm toán nội bộ tại phần lớn các tổ chức vẫn chưa được thực hiện riêng biệt mà được lồng ghép vào các cuộc kiểm toán thực hiện chức năng đảm bảo. Bài viết này tập trung phân tích về chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ, các loại hình tư vấn và quy trình thực hiện chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại tổ chức.
Từ khóa: Chức năng tư vấn, kiểm toán nội bộ, hoạt động tư vấn.
Abstract
With increasing economic pressure on organizations, to optimize the use of available resources, the internal audit department (IA) plays a critical role in establishing and increasing additional value to organizationa by expanding the number of audits performing advisory services. The full value of the IA will be recognized when the IA department allocates more resources to perform the consultancy functions. However, at present, the advisory function of IA activities in most organizations has not been implemented separately but blended with assurance service. This article focuses on the analysis of the advisory services in IA activities, the types of advidory and the process of implementing advisory services in the IA activities at the organization.
Key words: advisory services, internal audit, advisory activities.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *