Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

công khai lần 02 danh sách hành nghề kế toán năm 2015

Tiêu đề công khai lần 02 danh sách hành nghề kế toán năm 2015 Ngày đăng 2015-03-19
Tác giả Admin Lượt xem 381

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN VIỆT NAM

 


Số  
625/HKT-QLHN

V/v công khai lần 02 danh sách

hành nghề kế toán
năm 2015

                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do
– Hạnh phúc

            

          Hà Nội,
ngày  09  tháng 
03  năm 2015

 

Kính gửi:     –  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

       – Sở
Kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố;

       – Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điều 55 của Luật Kế toán ngày 17/6/2003; Khoản 1,
2 Điều 46 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động
kinh doanh; Điểm 1, Điều 1 Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14/7/2005 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
việc quản lý hành nghề kế toán; Điểm 4.6, Mục 1, Thông tư số 72/2007/TT-BTC
ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề
kế toán. Theo những quy định trên những doanh nghiệp kế toán có ít nhất 2 người
(hoặc cá nhân hành nghề kế toán) có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ
kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán,
đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)
xác nhận và thông báo công khai mới đủ điều kiện cung cấp  dịch vụ kế toán. Người không có tên trong
danh sách đăng ký hành nghề kế toán được VAA xác nhận và thông báo công khai
thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm sổ kế toán), không được
ký vào báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính) và không được
ký báo cáo kết quả các dịch vụ kế toán khác.
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thông báo công khai lần 02
Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hành nghề kế toán và được VAA
xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán năm 2015 và danh sách doanh
nghiệp/cá nhân báo giảm sau khi đã đăng ký hành nghề năm 2014 (danh sách kèm
theo).
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đề nghị Quý cơ quan hướng
dẫn các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các quy định trên và không chấp nhận báo
cáo tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị do các cá nhân, doanh nghiệp không
có tên trong danh sách thông báo công khai nói trên ký./.

 

 

Nơi nhận:

Nh­­ư trên;

Các cty có tên trong danh sách;

Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT, TC Thuế, UBCKNN, Cục
TCDN, Vụ HCSN;

Trang web của BTC,
VAA;

Tạp chí Kế toán (để đăng tin);

Hội Kiểm toán
viên hành nghề;

Hội Kế toán TP
Hồ Chí Minh;

Chi hội Kế toán
hành nghề VN


L­­ưu: VT, QLHN.

TM BCH TRUNG ƯƠNG
 HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS TS Đặng Văn Thanh

 

 Danh sach cong khai lan 2 nam 2015.xls

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *