HỎI - ĐÁP

Giải đáp thắc mắc

Tiêu đề Giải đáp thắc mắc Ngày đăng 2015-01-15
Tác giả Admin Lượt xem 835

Hỏi: Khi cán bộ Thanh tra Thuế
kiểm tra công ty tôi đã không cho khấu trừ 1 khoản thuế đầu vào là 12 tr, lý do
loại trừ là do thanh toán tiền mua hàng bằng tiền mặt. Cho hỏi số tiền thuế đầu
vào không được khấu trừ trên công ty tôi hạch toán như thế nào?

Trả lời: Theo quy định Chế độ Kế
toán hiện hành thì số thuế GTGT đầu vào của công ty bạn không được khấu trừ
trong trường hợp trên được hạch toán, như sau:

– Nếu số thuế GTGT không được
khấu trừ của hàng hóa, nguyên vật liệu đã sử dụng hoặc đã bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán/ Có
TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311)

– Nếu số thuế GTGT không được
khấu trừ của hàng hóa, nguyên vật liệu đang còn tồn kho, ghi:

Nợ TK 152, 153, 156/ Có TK 333 –
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311)

– Nếu số thuế GTGT không được
khấu trừ của TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211, 213/ Có TK 333 – Thuế
và các khoản phải nộp Nhà nước (33311).

Hỏi: Kiểm tra thuế, công ty tôi
đã bị loại trừ một số khoản chi phí do chứng từ không hợp lệ và vượt mức khống
chế theo quy định của cơ quan thuế. Vậy cho hỏi, số chi phí bị loại công ty tôi
hạch toán thế nào?

Trả lời: Khi kiểm tra thuế, số
chi phí bị loại trừ do các lý do quy định tại các chính sách thuế dẫn đến số
thuế phải nộp theo kiểm tra thuế lớn hơn số thuế phải nộp theo công ty đã tính.
Từ đó, kéo theo số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty cũng giảm
tương ứng. Bởi vậy, công ty cần phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp và số lợi
nhuận sau thuế như sau:

– Nếu số chi phí loại trừ không
lớn và kéo theo số thuế phải nộp không lớn, công ty thực hiện điều chỉnh số
thuế phải nộp và số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương pháp phi hồi
tố. Tức là, điều chỉnh số số thuế phải nộp bổ sung từ các khoản chi phí bị loại
trừ vào năm kiểm tra thuế, như sau:

Nợ TK 821- Chi phí thuế TNDN
(8211)/Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp NN (3334)

– Nếu số chi phí loại trừ lớn và
kéo theo số thuế phải nộp lớn, công ty thực hiện điều chỉnh số thuế phải nộp và
số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương pháp hồi tố. Tức là, điều
chỉnh tăng số thuế phải nộp bổ sung từ các khoản chi phí bị loại trừ và giảm
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào số dư đầu năm báo cáo.

Hỏi: Công ty tôi có một số cơ sở
sản xuất hạch toán phụ thuộc ở một số tỉnh khác nhau. Vậy cho hỏi, việc kê khai
nộp thuế GTGT của các cơ sở hạch toán phụ thuộc đó như thế nào?

Trả lời: Tại khoản 2 điều 20 của
TT số 219/2013/TT – BTC, quy định “Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở
chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương
nơi đóng trụ sở chính”.

Căn cứ vào quy định trên công ty
bạn thực hiện cho đúng nhé.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *