HỎI - ĐÁP

Trả lời câu hỏi liên quan đến Thông tư 200/TT-BTC

Tiêu đề Trả lời câu hỏi liên quan đến Thông tư 200/TT-BTC Ngày đăng 2015-07-02
Tác giả Admin Lượt xem 2092

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi thành lập tháng 10/2014, và chúng tôi đã đăng ký với cơ quan thuế là năm tài chính  của Công ty từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2015 (năm tài chính đầu tiên 15 tháng). 
Do có sự thay đổi giữa QĐ 15/2006/QĐ – BTC và TT200/2014/TT – BTC về chế độ kế toán,  nên tôi muốn hỏi Công ty tôi có được phép lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2015 theo TT 200 được không? Hay phải lập báo cáo tài chính cho giai đoạn tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 theo QĐ 15 và BCTC từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 theo TT200?

Trả lời
: Tại Khoản 4 điều 13 Luật Kế toán năm 2003, quy định “trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.” Và quy định tại Chuẩn mực kế toán số 29 phần nội dung về chính sách kế toán thì công ty bạn được phép lập BCTC theo TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014, tuy nhiên, để lập BCTC theo quyết định 200/2014/TT – BTC, công ty bạn cần cộng sổ kế toán các giao dịch kinh tế phát sịnh từ tháng 10/2014 – 31/12/2014 và thực hiện việc chuyển số dư của một số TK theo QĐ 15/2006/QĐ – BTC, ngày 20/3/2006 của BTC cho tương thích với các TK của TT 200/2014/TT – BTC.

Câu hỏi: “Điều 23. Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho:  Đối với vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường thì không được trình bày là hàng tồn kho trên Bảng cấn đối kế toán mà trình bày là tài sản dài hạn” Tôi muốn hỏi, trên 12 tháng là tính như thế nào?

Trả lời
: Căn cứ quy định tại TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014, thì: Đối với vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tính từ ngày bạn khóa sổ lập BCTC thì được trình bày là tài sản dài hạn trên Bảng cân đối kế toán theo giá trị TS thuần (GT vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế đang ghi sổ kế toán trừ (-) đi số dự phòng giảm giá đã lập cho số vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế này). Ví dụ: Bạn khóa sổ để lập BCTC năm 2015 (31/12/2015) thì số vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế công ty bạn dự trữ để sữa chữa TSCĐ cho từ năm 2017 trở về sau thì bạn   trình bày là TSDH chỉ tiêu mã số 263 trên BCĐKT.

Như vậy, bạn cần lưu số dư trên TK 1534 bao gồm cả chỉ tiêu hàng tồn kho và TSDH, khi trình bày BCTC cần căn cứ quy định trên để trình bày chỉ tiêu hàng tồn kho theo giá trị ghi sổ kế toán của số vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường và chỉ tiêu TSDH.

Câu hỏi: Kính gửi quý Hội  Doanh nghiệp chúng tôi doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay đang áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC để thực hiện công việc kế toán cho DN. Ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC có nội dung “Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình”. Vậy kỳ toán 2015 đơn vị muốn áp dụng tiếp Chế độ kế toán vừa và nhỏ theo Quyết đinh 48/2006/QĐ-BTC được không. Xin chân thành cám ơn!

Trả lời: Căn cứ tại Điều 1 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định đối tượng áp dụng như sau: “Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình”.
Căn cứ vào quy định nêu trên, từ niên độ kế toán 2015 trở đi Công ty căn cứ vào loại hình quy mô đoanh nghiệp để lựa chọn áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC. Trường hợp áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC thì được vận dụng quy định của Thông tư 200 như nêu trên.
Như vậy bạn có 2 quyền lựa chọn: hoặc áp dụng trọn vẹn CĐKT ban hành kèm theo QĐ 48/2006/QĐ – BTC để thực hiện công tác kế toán DN cho đến khi có CĐKT thay thế QĐ 48/2006/QĐ – BTC, hoặc vẫn áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ – BTC và vận dụng một số nội dung của TT 200/2014/TT – BTC, như vận dụng quy định về chứng từ kế toán không còn mẫu chứng từ bắt buộc, do đó, DN bạn có thể thiết kế các mẫu chứng từ kế toán thích hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại DN, tương tự thì mẫu sổ kế toán DN cũng có quyền thiết kế các mẫu sổ kế toán để đáp ứng được yêu cầu quản lý của DN, v.v…

 Hà Thị Tường Vy – Trưởng ban QLHNKT
(Theo: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán)

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *