Nghiên cứu trao đổi

GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Tiêu đề GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN Ngày đăng 2020-12-22
Tác giả Admin Lượt xem 499

Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là một quy định mới trong Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, ban hành ngày 21/11/2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2014), thể hiện tính tiến bộ hơn rất nhiều so với pháp luật thuế thu vào thu nhập của cá nhân trước đây. Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng về thuế đối với cá nhân có thu nhập, đồng thời góp phần vào việc thực hiện chính sách xã hội đối với những chủ thể cần được chia sẻ thu nhập từ cá nhân có thu nhập; đảm bảo quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển bình thường về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này vào thực tiễn trong thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập, gây khó khăn cho cá nhân có thu nhập chịu thuế.
Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc, nguyên tắc giảm trừ.
Abstracts
Family circumstances deduction when calculating personal income tax is a new regulation in the Law of Personal Income Tax No. 04/2007 / QH12 issued on 21/11/2007 (amended in 2012 and 2014). It shows a lot more progress than the tax legislation levied on personal income in the past. This regulation is important in sharing tax burdens on individuals with incomes and contributes to the implementation of social policies for those who need to share personal income, ensuring the right to proper care for physical and mental development. However, the regulation and application in practice in the past time has caused many shortcomings, causing difficulties for individuals with taxable income.
Keywords: Personal income tax, family deduction, dependents, principle of deduction.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204, Tháng 9/2020 của TS.Nguyễn Thị Diệu Thu – Trường Đại học Công Nghệ Giao thông Vận tải; TS.Nguyễn Thị Kim Oanh – Trường Đại học Quốc Gia và Ths.Nguyễn Thị Tâm – Trường Đại học Mở Hà Nội. 

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *