HỎI - ĐÁP

Hạch toán khoản lãi vay ngân hàng

Tiêu đề Hạch toán khoản lãi vay ngân hàng Ngày đăng 2014-10-16
Tác giả Admin Lượt xem 9615

Hỏi: Cty tôi vừa qua có vay ngân hàng (NH) một khoản để dùng cho sản xuất kinh doanh (SXKD). Vậy cho tôi hỏi khoản lãi vay phát sinh tôi hạch toán vào TK 635 hay hạch toán vào chi phí sản xuất (SX) sản phẩm (SP)?

Trả lời: Theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vaythì: Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ khi phát sinh, trừkhi Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc SX tài sảndở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điềukiện quy định trong chuẩn mực này. 

Theo quy định trên, có thể chiara 3 trường hợp sau:

– Trường hợp, khoản vay của Ctybạn chỉ dùng để SX chế biến cho một loại SP có thời gian ngắn (Nhỏ hơn 12 thángkể từ khi bắt đầu SX đến khi kết thúc quy trình SX tạo ra SP hoàn thành), thìkhoản lãi vay phát sinh của khoản vay dùng cho SXSP được hạch toán hết vào TK635, hạch toán:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính/Cócác TK 111, 112, …;

– Trường hợp, khoản vay của Ctybạn chỉ dùng để SX chế biến cho một loại SP hoặc XDCB có thời gian dài (Lớn hơn12 tháng, kể từ khi bắt đầu SX hoặc đầu tư XD đến khi kết thúc quy trình SX tạora SP hoàn thành hoặc công trình XDCB hoàn thành), thì khoản lãi vay phát sinhtrong thời gian SXSP hoặc XDCB được hạch toán vào chi phí SXSP (TK 627) hoặcchi phí XSCB dở dang (TK 241), hạch toán như sau:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dởdang (Tài sản đầu tư xây dựng dở dang)

Nợ TK 627 – Chi phí SX chung (Tàisản SX dở dang)

            Cócác TK 111, 112 (Nếu trả lãi vay định kỳ)

Có TK 142 – Chi phí trả trướcngắn hạn (Chi phí lãi vay phải trả trong kỳ – nếu trả trước lãi vay ngắn hạn)

            CóTK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (Phân bổ chi phí lãi vay phải trả trong kỳ-nếu trả trước dài hạn lãi vay)

           Có TK 335 – Chi phí phảitrả (Trích trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ- nếu trả lãi vay sau).

Trường hợp, khoản vay của Cty bạnvừa dùng để SX chế biến cho một loại SP hoặc XDCB có thời gian dài (Lớn hơn 12tháng, kể từ khi bắt đầu SX hoặc đầu tư XD đến khi kết thúc quy trình SX tạo raSP hoàn thành hoặc công trình XDCB hoàn thành) vừa dùng để SX chế biến cho mộtloại SP có thời gian ngắn (Nhỏ hơn 12 tháng kể từ khi bắt đầu SX đến khi kếtthúc quy trình SX tạo ra SP hoàn thành), thì khoản lãi vay phát sinh trong thờigian SXSP hoặc XDCB phải được phân bổ để hạch toán vào chi phí SXSP, chi phítài chính (TK 627, TK 635) hoặc chi phí XDCB dở dang (TK 241). Hạch toán nhưsau:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dởdang (Lãi vay tính vào CPĐTXDCBDD)

Nợ TK 627 – Chi phí SX chung (Lãivay tính vào CPSXKD dở dang)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Sốlãi vay không được vốn hóa)

            Cócác TK 111, 112 (Nếu trả lãi vay định kỳ)

            CóTK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn (Chi phí lãi vay phải trả trong kỳ – nếutrả trước lãi vay ngắn hạn)

             Có TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (Phân bổchi phí lãi vay phải trả trong kỳ- nếu trả trước dài hạn lãi vay)

           Có TK 335 – Chi phí phảitrả (Trích trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ- nếu trả lãi vay sau).

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *