Nghiên cứu trao đổi

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI

Tiêu đề HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI Ngày đăng 2020-06-10
Tác giả Admin Lượt xem 1494

Đối diện trước những thay đổi về mục tiêu, chính sách phát triển kinh tế trong cơ chế kinh tế mới, Đảng cùng với Nhà nước đã và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ công cụ quản lý kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, chú trọng đến vai trò của kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, kiểm soát, quản trị điều hành tại các đơn vị. Với việc Quốc hội đưa kiểm toán nội bộ quy định trong Luật Kế toán và Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, đã cho thấy sự quan tâm từ phía Nhà nước trong việc thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ tại các đơn vị, trước yêu cầu đổi mới hiện nay.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ; Kiểm soát nội bộ.

In the new economic mechanisms, in front of changes in objectives, economic development policy. The party and the State have and continue to build and improve the economic management tools to achieve the goals set. In it, focus is on the role of internal audit in the inspection, control, executive management at the unit. With the Congress of bringing internal audits specified in the Law on accounting and the Government issued Decree No. 05/2019/ND-CP, showed the interest from the State in establishing the Internal Audit Unit carries the right meaning in the pre-existing innovation requirements.

Key word: Internal audit; Internal control

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của NCS.Th.s Đặng Văn Quang*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *