Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tiêu đề KẾ TOÁN TÀI CHÍNH MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngày đăng 2020-08-04
Tác giả Admin Lượt xem 271

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách nghiêm trọng ở nước ta cũng như các nước trên thế giới, cần nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết triệt để thảm họa môi trường trên hành tinh này. Nhiều văn bản pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta đã được ban hành, nhằm ngăn ngừa thảm họa môi trường nhưng chưa thật sự đầy đủ. Bài viết này tập trung vào việc khảo sát và đánh giá thực trạng kế toán tài chính môi trường, công bố thông tin kế toán môi trường trên báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, tham chiếu với các chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, đề xuất giải pháp tổ chức thu thập thông tin kế toán môi trường phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hướng tới hội nhập với chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
Từ khóa: Môi trường, kế toán tài chính môi trường, Báo cáo tài chính
Abstract
Environmental pollution in our country as well as other countries in the world is a serious urgent problem, requiring many synchronous solutions to thoroughly solve environmental disasters on this planet. Many legal documents on environmental protection in our country have been issued to prevent environmental disasters but not really fully. This article focuses on the survey and assessment of the reality of environmental financial accounting, publishing environmental accounting information on the financial statements of Vietnamese enterprises now, referring to the accounting standards and international financial reporting standards, propose solutions to organize the collection of environmental accounting information in accordance with Vietnamese accounting standards, towards integration with international financial reporting standards.
Keywords: Environment, Environmental finance accounting, financial statements

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng* – Ths. Phạm Thanh Trung*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *