Nghiên cứu trao đổi

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tiêu đề NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày đăng 2020-10-19
Tác giả Admin Lượt xem 232

Mới đây, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP được ban hành để quy định về
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số
62/2020/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc kiểm soát, thanh toán các
khoản chi thường xuyên từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Bài viết chỉ
ra những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên được quy định trong
hai văn bản này trên 3 vấn đề cơ bản: hình thức kiểm soát chi; hồ sơ
kiểm soát chi và nội dung kiểm soát chi.
Từ khóa: Kiểm soát chi thường xuyên, ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước
Abstract
Decree No. 11/2020 / ND-CP was issued to regulate administrative procedures in the field of State Treasury and Circular No. 62/2020 / TT-BTC detailing the control and payment of recurrent expenditures from the state budget via the State Treasury. This article will point out new points on recurrent expenditure control stipulated in Decree No. 11/2020 / NDCP and Circular No. 62/2020 / TT-BTC compared to Circular 139/2016 /TT-BTC and Circular 161/2012 / TT-BTC on 3 basic issues: Forms of expenditure control; Expenditure control records and Expenditure control contents.
Key words: Control recurrent expenditure, State Budget, State Treasury.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020 của  Ths.Nguyễn Thị Thúy* –  * Đại học Thương mại

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *