Nghiên cứu trao đổi

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Tiêu đề NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Ngày đăng 2020-07-13
Tác giả Admin Lượt xem 297

Blockchain cung cấp một cách hoàn toàn mới để ghi nhận, xử lý và lưu trữ các giao dịch và thông tin tài chính. Điều này có khả năng thay đổi một cách căn bản nền tảng của nghề kế toán và định hình lại hệ sinh thái kinh doanh. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu hai loại (tức là không được phép và được phép) của Blockchain và trình bày các tính năng công nghệ của chúng. Tác giả thảo luận thêm về những tác động của Blockchain đối với ngành kiểm toán và chi tiết hơn đó là các cơ hội và thách thức của hai loại Blockchain đối với kiểm toán viên. Tác giả sẽ kết luận bằng cách đưa ra các khuyến nghị cụ thể để các kiểm toán viên có thể thích nghi, điều chỉnh và nâng cao vai trò của các đối tác chiến lược trong việc triển khai Blockchain.
Từ khoá: Blockchain không cần cấp phép; Blockchain được cấp phép; kế toán; kiểm toán; Kiểm soát nội bộ.
Abstract: Blockchain provides a whole new way to record, process and store transactions and financial information; and has the ability to fundamentally change the landscape of accounting profession and reshape the business ecosystem. In this article, it will be introduced two types (i.e. not permissionless and permissioned) of blockchain and present their technological features. We further discuss the meaning of blockchain for auditors and build the opportunities and challenges of the two types of blockchain for auditors. We conclude by making specific recommendations for auditors to adapt, adjust and enhance the role of strategic partners in the development of blockchains.
Keywords: permissionless blockchain; permissioned blockchain; internal control; auditing; accounting.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của Ths. Vũ Hải Yến* – Ths. Võ Thị Thu Hà*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *