Nghiên cứu trao đổi

Quan điểm về khung khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất cho Chính phủ

Tiêu đề Quan điểm về khung khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất cho Chính phủ Ngày đăng 2020-02-07
Tác giả Admin Lượt xem 886

Hiện nay, các quốc gia đang cải cách kế toán khu vực công để hiện đại hóa
quản trị khu vực công theo hướng hội nhập quốc tế. Hầu hết các quốc gia,
trong đó có Việt Nam định hướng xây dựng các chuẩn mực kế toán công
dựa trên cơ sở Chuẩn mực kế toán công quốc tế được ban hành bởi Ủy ban
Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASB). IPSASB đã nỗ lực giải quyết
vấn đề hòa hợp báo cáo tài chính (BCTC) khu vực công toàn cầu bằng việc
soạn thảo Khung khái niệm về BCTC chung của các đơn vị công phù hợp
trong sự đa dạng của cơ chế đặc thù riêng mỗi quốc gia. Khung khái niệm
hướng dẫn về các mục tiêu và đối tượng sử dụng BCTC chung, đặc tính
thông tin tài chính khu vực công, yếu tố của BCTC và việc trình bày thông
tin trên BCTC chung. Thực tiễn Việt Nam vẫn chưa có những quy định
chung thống nhất mang tính chuẩn tắc, đồng bộ và hòa hợp với thông lệ
quốc tế. Nhóm tác giả hàm ý rằng, Việt Nam cần nghiên cứu Khung khái
niệm của IPSASB để xây dựng BCTC hợp nhất cho Chính phủ phù hợp với
bối cảnh đặc thù Việt Nam và hài hòa với thông lệ quốc tế.
Từ khóa: Khung khái niệm, BCTC, chính phủ, chuẩn mực kế toán công,
Conceptual Framework, General Purpose Financial Reporting, Public Sector
Entity.
Abstract
Currently, countries are reforming public sector accounting to modernize
governance of public sector in trend of international integration. Most of
them, including Vietnam, are oriented to build public accounting standards
based on the International Public Accounting Standards issued by the International Public Sector Accounting Board (IPSASB). IPSASB has endeavored to solve the issue of global public sector financial report by drafting the
Conceptual Framework for Public Sector Financial Statement in line with the
diversity and specific mechanisms of every country. The conceptual framework guides on: Objectives and users the general financial statements, characteristics of public financial information, elements of financial statement and
the presentation on general financial statement. From the fact that Vietnam
still have not got general regulations that are standard, synchronized and
harmony with international best pratices, we implied that Vietnam needs to
insight study IPSASB’s Conceptual Framework to develop the General Purpose Financial Reporting accordance with Vietnam’s specific context and
harmony with international practice.
Keywords: Conceptual Framework, Financial Reporting, Financial Statement, Government, International Public Sector Accounting Standards, General Purpose Financial Reporting, Public Sector Entity.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của  PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh – Nguyễn Thị Hoàng Yến – Lê Đoàn Minh Đức

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *