Nghiên cứu trao đổi

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Tiêu đề TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT Ngày đăng 2020-08-12
Tác giả Admin Lượt xem 301

Bài viết này đóng góp vào lịch sử nghiên cứu bằng cách xem xét tác động của quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, sử dụng dữ liệu từ 489 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ năm 2009 đến 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tập trung quyền sở hữu có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động đo bằng thu nhập trên tổng tài sản, nhưng lại không có mối quan hệ với hiệu quả hoạt động khi được đo lường bởi thu nhập trên vốn chủ sở hữu và thu nhập trên doanh thu thuần. Kết quả thực nghiệm cũng chỉ ra rằng, không tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ giám đốc có chuyên môn về tài chính kế toán với hiệu quả hoạt động đo bằng thu nhập trên tổng tài sản, thu nhập trên vốn chủ sở hữu và thu nhập trên doanh thu thuần.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động
Abstract
This article contributes to the literature by examining the impact of corporate governance on firm performance of listed companies on Vietnam’s stock market using data from 489 non-financial enterprises on the Vietnam Stock Exchange from 2009 to 2018. Our results show that the degree of ownership concentration has a positive effect on ROA but has no significant relationship with ROE and ROS. The empirical result also shows that there is no significant relationship between the percentage of directors with expertise in finance and accounting and firm performance.
Keywords: Firm performance, Corporate governance, Corporate governance and firm performance

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Trần Tất Thành* – * Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *