Nghiên cứu trao đổi

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THÔNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM

Tiêu đề NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THÔNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM Ngày đăng 2020-09-03
Tác giả Admin Lượt xem 329

Nghiên cứu này nhằm xây dựng và kiểm định một mô hình cấu trúc tuyến tính các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phi tài chính ở TP.HCM. Kết quả kiểm định từ dữ liệu khảo sát 211 doanh nghiệp phi tài chính ở TP.HCM cho thấy, các nhân tố là năm thành phần kiểm soát nội bộ (KSNB) gồm: môi trường kiểm soát (MTKS), đánh giá rủi ro (ĐGRR), hoạt động kiểm soát (HĐKS), thông tin và truyền thông (TT_TT) và giám sát (GS) đều có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nội bộ, tính hữu hiệu, hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp.
Abstract
This study aims to build and test a Structural Equation Model factors impact the effectiveness of the internal control system (ICS), influence the firm performance (FP) of non – financial enterprises (NFE) in Ho Chi Minh City (HCMC). The analysis results from a surveyed database of 211 non – financial enterprises in HCMC show that the factors are five components of ICS include: control environment (CE), risk assessment (RA), control activities (CA), information and communication (IC) and monitoring (M) have a positive impact on the effectiveness of internal control system with squared adjusted coefficient R2 = 0.575.
Keywords: Internal control systems, Effectiveness, Firm Performance, Enterprises.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 202, Tháng 7/2020 của PGS.TS. Hà Xuân Thạch* – Khoa Kế Toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Ths. Nguyễn Thị Mai Sang** – ** Nghiên cứu sinh Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *